Quanjun Liu

发布者:孙翌发布时间:2014-12-05浏览次数:1505

Name

Quanjun Liu

Professional titles

Professor

Doctoral supervisor OR Master's supervisor

Both

Major

Biomedical Engineering

Academic expertise and research direction

Gene Sequencing, Nanopore, Single Molecule Detection, Biochip technology, Biosensor

Current research and other projects

1. 2011CB707605(National 973 projects)

2. 61071050(National Natural Science Foundation of China)

3. Tsinghua National Laboratory for Information Science and TechnologyTNListCross-discipline Foundation project

Books and papers

1. Kong, J.Wu, H.Liu, L.Xie, X.Wu, L.Ye, X.& Liu, Q.Silicon Nitride Nanopores for Nanoparticle Sensing. Journal of Nanoscience and Nanotechnology201313(6)pp 4010-4016SCI

2. Quanjun Liu*Hongwen WuLingzhi WuXiao XieJinglin KongXiaofeng YeLiping LiuVoltage-driven translocation of DNA through a high throughput conical solid-state nanoporePloS one20127(9)e46014SCI

3. Wu ZhongweiLiu QuanjunWu LingweiWang HaitaoXie XiaoLu Zuhong*Studies on the Dynamic Process of Seed-Mediated Silver Nanoparticles Growth by Optical Waveguide Lightmode SpectroscopyAdvanced Science Letters20114(2)pp 516-521SCI

4. Liping LiuHongwen WuYang XuanXiaojuan WangYan ZhangYiwen ChenQuanjun LiuStudy on the Size Shrinking and Shape Changing of Solid-State Nanopores, Advanced Materials Research2011189-193pp 3218-3221SCI

5. Lingwei WuQuanjun LiuZhongwei Wu and Zuhong Lu*Detection HIV cDNA Point Mutation with Rolling-circle Amplification Arraymolecules201015(2)pp 619-626SCI

6. Liping LiuHongwen WuHang Liuand Jinglin KongQuanjun Liu*Distribution Time of Gold Nanoparticles Pass through the solid State Nanopore in Deionized WaterAdvanced Materials Research2013646pp 67-71EI

7. Jinglin KongLiping LiuYiwen ChenHongwen WuQuanjun Liu*Hang LiuZhiliang ZhaoXiaofeng YeHui YaoSong YingFabrication of Nanopores on Different Thickness MembraneAdvanced Materials Research2013647pp 37-41EI

8. Xin Li*Yucheng WangFeng SunZhihu CaiYan ZhangQuanjun LiuTemperature Dependence of Ionic Current in Solid-State NanoporeThe 3rd International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI'10)2010pp 1607-1609EI

9. Cai Zhihu*Wu HongwenWang XiaojuanZhang YanLi XinLiu QuanjunA Data Acquisition System design for Solid-State Nanopore BiosensorThe 3rd International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI'10)2010pp 1607-1609EI

10. Zhang Yan*Liu LipingXuan YangLiu QuanjunStudy on the diameter of nanopore with focus ion beamThe 3rd International Conference on BioMedical Engineering and Informatics (BMEI'10)2010pp 1595-1598EI

Email

Lqj@seu.edu.cn

Other explanation